Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Galeria Sztuki Współczesnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 848). Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Galerii Sztuki Współczesnej

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-06-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-13.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów oraz audiodeskrypcji

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Data sporządzenia deklaracji: 2023-03-16.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-19.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez Agencja Interaktywna CG2

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Galeria Sztuki Współczesnej z siedzibą w Opolu, Plac Teatralny 12, 45-056 Opole. Osobą kontaktową jest Małgorzata Wasilewska, administracja@galeriaopole.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 77 40 76 137 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu pdf, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych

Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu dysponuje dwoma budynkami:

Galeria Sztuki Współczesnej, Plac Teatralny 12, 45-056 Opole.

Do budynku prowadzi jedno wejście przez szklane drzwi od strony Placu Jana Pawła II. Do wejścia od strony Jana Pawła II prowadzą schody. Uprzejmie prosimy o zgłoszenie ochronie potrzeby wejścia od strony Placu Jana Pawła II. Do budynku można dojść również z poziomu chodnika od strony ul. Kośnego, chodnikiem z koski brukowej. Nad wejściem nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Galeria Sztuki Współczesnej, budynek „ARTPUNKT” – Centrum Edukacji Artystycznej, ul. Augustyna Kośnego 32A, 45-056 Opole.

Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Augustyna Kośnego (główne) i od podwórka. Wejście od ul. Augustyna Kośnego dostępne jest z poziomu chodnika. Do wejścia od podwórka prowadzi pochylnia. Uprzejmie prosimy o zgłoszenie ochronie potrzeby wejścia do budynku. Budynek wyposażony jest w windę oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych dla korzystających z pracowni plastycznej. Nad wejściami nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przy obu budynkach Galerii Sztuki Współczesnej nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku

Nie ma dostępnej funkcji tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.