Przejdź do treści

LOGOGRAPHERS / LOGOGRAFOWIE

Lokalizacja Galeria Sztuki Współczesnej
Czas 19.07.2013

LOGOGRAPHERS

08.07-19.07.2013 (study stay)
18.07-11.08.2013 (exhibition)
 
tomas_werner  /m
Tomáš Werner, Tourist information 
 
Curator: Natalia Krawczyk
Coordinator: Agnieszka Dela-Kropiowska
 
Participants:
Jaś Domicz 
David Helán 
Florian Luxenburger 
Lucie Mercadal 
Wojciech Morawski 
Tomáš Werner 
Magda Wolnicka
Kamila Ženatá 
 
LOGOGRAPHERS
The title of the project and its main conceptual axis refer to the Greek logographers. They were the first chroniclers who, in ancient Greece, collected stories and legends from far-away lands and used them to build their narratives. Their works did not distinguish between documented history and fiction; the oral tradition of the local communities they visited served as a basis for their literary works that included myths, legends passed down through generations, and historical facts alike. The logographers told their stories thus building specific genius loci and changing the awareness and the image of world for the audience.
The underlying concept of the Logographers project is the idea of meeting, conversation, cooperation, but above all exchange of views concerning the modern visual arts. The Greek logographers will be an inspiration for the project participants; their actions will be freely interpreted by artists invited to the Contemporary Art Gallery in Opole. The participants, each arriving from a different part of Europe, will bring the experiences, subjective impressions, fascinations for the places they have visited / seen in their lives, to share them with the audience and other participants of the project. During their artistic stay in Opole the artists will use the tools provided by the modern visual arts to create new legends and stories about the cities and geographic / virtual spaces they've seen, and the places they inhabit daily.
An important element of an artistic residency in Opole will be the regular meetings with the local community and interaction with artists from the Opole region at a special meeting place. Every meeting will be connected with a presentation of experiences and impressions from a specific place in the world, each time by a different artist - project participant.
In telling their stories about the far-away places the artists will also use the logographic technique - a method involving quick writing down of the spoken text, where several persons take turns to write down several words, which are later recreated as a whole. Naturally, the specific nature of this record will be a matter of individual decision as each of the participants will be free to choose the form and the means of artistic expression. The meetings will allow for a free flow of comments, information and inspiration between the author and other participants.
The logographic technique will be used to create "chronicles of stories & events", which will be shown as an exhibition at he Gallery of Contemporary Art in Opole. They will be the results of the work of the artists addressing the concepts of journey, being inspired by a place, legend, fictitiousness of the present. The artists will communicate using video arts, audio arts, photography, installations, performances, drawings, creating "chronicles" in continuous reference to the work of the Greek logographers. The works will be ephemeral in character and will be disassembled following the completion of the project. This will turn the gallery into an open workshop, a laboratory of thought and creation unburdened with ready formulas, open to the audience and their impressions.
________________________________________________________________________
 
LGOGRAFOWIE 
08.07-19.07.2013 (pobyt studyjny)
18.07-11.8.2013 (wystawa)
 
Kuratorka: Natalia Krawczyk
Koordynatorka: Agnieszka Dela-Kropiowska
 
Uczestnicy:
Jaś Domicz 
David Helán 
Florian Luxenburger 
Lucie Mercadal 
Wojciech Morawski 
Tomáš Werner 
Magda Wolnicka
 
LOGOGRAFOWIE
Tytuł projektu i jego główna oś koncepcyjna odnosi się do logografów jońskich. Byli to pierwsi kronikarze, którzy w starożytnej Grecji stali się kolekcjonerami opowieści i legend z odległych krain. Na podstawie tych przekazów budowali oni swoje wypowiedzi. W ich twórczości nie istniała granica między udokumentowaną historią a fikcją; przekaz ustny odwiedzanych przez nich, lokalnych społeczności stanowił kanwę ich twórczości literackiej, gdzie obok siebie istniały mitologiczne zjawiska, legendy przekazywane z pokolenia na pokolenie oraz fakty z historii. Logografowie snuli opowieści, budując tym samym swoiste genius loci i zmieniając świadomość i obraz świata odbiorców. 
U podstaw projektu ?Logografowie" leży idea spotkania, rozmowy, współpracy, i przede wszystkim wymiany poglądów na polu współczesnych sztuk wizualnych. Greccy Logografiowie staną się inspiracją dla uczestników projektu, którzy będą w swobodny sposób interpretować schemat działań tych antycznych kronikarzy. Artyści zaproszeni do Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu podczas pobytu studyjnego stworzą ?nowe legendy i historie" o miejscach i przestrzeniach geograficznych i wirtualnych, które kiedyś widzieli lub w których żyją na co dzień.
Podstawowym działaniem w ramach projektu ?Logografowie" będą regularne spotkania z lokalną społecznością oraz interakcja z artystami z terenu Opolszczyzny w specjalnie zaaranżowanym miejscu spotkań, poza budynkiem galerii. Każde ze spotkań związane będzie z prezentacją doświadczeń i wrażeń zaczerpniętych z konkretnego miejsca na świecie, zaprezentowana każdorazowo przez innego artystę - uczestnika projektu. 
W trakcie tych opowieści o odległych miejscach artyści będą się także posługiwać techniką logografii - czyli metodą szybkiego zapisywania tekstów mówionych polegającą na tym, że kilka osób zapisuje kolejno po kilka słów, co później zostaje odtworzone jako całość. Naturalnie zapis ten będzie umowny i każdy z uczestników będzie miał możliwość wybrania formy i środków artystycznego wyrazu. Podczas spotkań możliwy będzie swobodny przepływ komentarzy, informacji i inspiracji między autorem wypowiedzi a innymi uczestnikami. 
Za pomocą techniki logografii powstanie nietypowa ?kronika opowieści i zdarzeń", która prezentowana będzie w formie wystawy w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Będą to efekty pracy artystów odpowiadające na zagadnienia podróży, inspiracji miejscem, legendą, fikcją współczesności. Artyści wypowiedzą się w takich mediach jak sztuka wideo, audio, fotografia, instalacje, rysunek, performance, tworząc ?kroniki" w ciągłym nawiązaniu do działalności Logografów Jońskich. Galeria dzięki takiemu działaniu stanie się otwartym warsztatem pracy, laboratorium myśli i tworzenia nieobciążonego schematami, w ciągłej otwartości na odbiorcę i jego wrażenia. 
________________________________________________________________________
  

LOGOGRAPHES

08.07-19.07.2013 (séjour des artistes)
18.07-11.08.2013 (exposition)
  
Commissaire: Natalia Krawczyk
Coordinatrice: Agnieszka Dela-Kropiowska
 
Participants:
Jaś Domicz 
David Helán 
Florian Luxenburger 
Lucie Mercadal 
Wojciech Morawski 
Tomáš Werner 
Magda Wolnicka
Kamila Ženatá  
 

LOGOGRAPHES
Le titre de ce projet et ses principaux axes conceptuels se réf?rent aux logographes grecs. Ils étaient les premiers chroniqueurs de la Gr?ce antique a avoir collecté des histoires et des légendes de contrées lointaines. Grâce ? ces travaux, ils sont parvenus ? forger leurs propres contes, allant au-del? des documents historiques et des oeuvres de fiction. Les traditons orales des communautés qu'ils ont visité est l'héritage direct de leurs travaux littéraires ; de plus, les faits historiques et mythologiques ayant eu lieu lors de ces voyages ont vehiculé leur légende aux cours des générations. En racontant leurs histoires, les logographes ont également retransmis la conception de "l'Esprit du lieu", ce qui a changé la conscience et la vision du monde de leurs auditeurs.
Les rencontres, les conversations, la coopération et avant tout l'échange des opinions concernant l'art visuel contemporain sont les sources du projet "Logographes". Les logographes grecs seront une inspiration pour les participants de ce projet dont ils interpréteront librement leurs contes antiques. Les artistes invités ? la Galerie d'Art moderne d'Opole se serviront de techniques visuelles artistiques modernes dans le but de créer de nouvelles légendes et histoires grâce aux différents lieux qu'ils ont fréquenté et les villes qu'ils habitent actuellement ou ont habité par le passé.
Dans le cadre du projet "Logographes", l'activité principale sera de rencontrer réguli?rement les artistes originaires de la région d'Opole lors d'un rendez-vous spécial afin de partager et élargir leurs mutuelles expériences. Chacune des rencontres sera l'occasion de transmettre leurs impressions et leurs savoirs tirés des différents pays qu'ils ont visité : chaque présentation se fera par un artiste différent qui a pris part au projet.
Pour relater leurs expériences ? l'étranger, les artistes se serviront de techniques logographes, c'est-?-dire une méthode rapide de notations de textes oraux que plusieurs personnes inscriront ? tour de rôle pour finalement former un texte global. Bien entendu, chaque prise de note indivuduelle sera sous l'influence du choix et de la forme artistique que l'un des participant utilisera. Lors des rencontres, il sera possible d'émettre librement des commentaires, des informations et des suggestions entre les différents artistes et les autres participants.
Par le biais de la méthode logographe, des ?chroniques d'histoires et d'événements'' prendront forme grâce a leur exposition ? la Galerie d'Art Moderne d'Opole. Le travail des artistes consistera ? répondre aux questions qui leur sont posées concernant leur voyages, leurs inspirations, les légendes et les fictions contemporaines qui ont donné les directives ? l'accomplissement de leur oeuvre. Les artistes s'exprimeront via des videos, des matériels audio, des photographies, des installations, des dessins, des performances en se référant aux logographes de la Gr?ce antique. Tout cet ensemble va faire de la Galerie un atelier d'apprentissage, un laboratoire de pensées et de création sous leur forme brute et accessible ? l'audience et ? ses propres impressions.

logo  /m

Lucie Mercadal: mit freundlichen Grüßen - with kind regards - bien cordialement, 2012, video performance, HD TV 16/9, stereo sound 

http://www.galeriaopole.pl/pl/call-for-artists